PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY 925CRAFT

§ 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto podmienky sú podmienkami uvedenými v článku 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov).
 2. Tieto Podmienky určujú pravidlá používania webovej stránky 925CRAFT, prevádzkovanej na adrese 925craft.sk, ktorá obsahuje širokú škálu produktov a druhov služieb poskytovaných spoločnosťouSILVEXCRAFT Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, určenú potenciálnym obchodným partnerom, vrátane klenotníkov a remeselníkov.
 3. Webová lokalita 925CRAFT umožňuje používateľovi presmerovanie prostredníctvom poskytnutého odkazu na webovú lokalitu pôsobiacu na adrese :silvexcraft.eu, prostredníctvom ktorej si bude môcť zakúpiť výrobky ponúkané spoločnosťouSILVEXCRAFT Mateusz Wójcik Sp. k.

§ 2

DEFINÍCIE

 1. Prevádzkovateľ údajov – spoločnosť SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom v Tyczyne, Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s číslami: Daňové číslo: 5170373027, číslo poľského národného obchodného registra: 363361395, národný súdny register: 0000588340.
 2. Cookies –malé textové informácie vytvorené webovým prehliadačom používateľa na podporu fungovania softvéru.
 3. 925CRAFT-webová stránka obsahujúca informácie o ponuke výrobkov a služieb poskytovaných spoločnosťouSILVEXCRAFT Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, Orkana 5, 36-020 Tyczyn, s číslami:: Číslo daňového úradu: 5170373027, číslo poľského národného obchodného registra: 363361395, číslo národného súdneho registra: 0000588340.
 4. Používateľ – právnická osoba, organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, vrátane fyzickej osoby, využívajúca webovú stránku prevádzkovanú na adrese: 925craft.pl

§ 3

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY 925CRAFT

1. Webovú stránku 925CRAFT môžu používať všetci Používatelia internetu za predpokladu, že IKT systém daného Používateľa spĺňa tieto minimálne technické požiadavky: a) má prístup k internetovej službe, b) má funkčný širokopásmový internetový prehliadač a c) má aktívne e-mailové konto – v prípade, že chce Používateľ využívať službu zasielania noviniek uvedenú v § 5 týchto Pravidiel.

§ 4

OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Osobné údaje, ktoré Používatelia poskytli na webovej stránke 925craft.pl (v kontaktnom formulári, vo formulári – pozývame vás na spoluprácu a v prípade aktivácie služby zasielania noviniek), spracúva spoločnosťSILVEXCRAFT Mateusz Wójcik Sp. k. so sídlom v Tyczyne, ulica Orkana 5, 36-020 Tyczyn, ktorá má nasledujúce čísla: (prevádzkovateľ osobných údajov).
 2. Poskytnutie osobných údajov zo strany používateľa je dobrovoľné, je však nevyhnutné na to, aby používateľ mohol využívať službu elektronického zasielania noviniek a aby 925CRAFT mohol odpovedať na otázky položené používateľom prostredníctvom kontaktného formulára v časti “Kontakt” alebo formulára – “Pozývame vás k spolupráci” – v časti “Spolupráca”. 925CRAFT spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb elektronicky v prípade, že Používateľ udelí súhlas uvedený v § 5.1 týchto Obchodných podmienok na poskytovanie služby zasielania noviniek a v prípade, že 925CRAFT odpovedá na otázku položenú Používateľom prostredníctvom kontaktného formulára alebo formulára “Pozývame vás na spoluprácu”.
 3. Používateľ má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a na ich opravu a vymazanie. Osobné údaje môže opraviť alebo vymazať správca údajov, ktorého možno kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: [email protected]. Poskytnutím osobných údajov Používateľ vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú jeho údajmi.
 4. Podrobné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov Používateľa nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

§ 5

NEWSLETTER

 1. Používateľ môže súhlasiť s objednaním služby zasielania noviniek (predplatné). Služba zasielania noviniek spočíva v pravidelnom zasielaní noviniek 925CRAFT a správ obsahujúcich marketingový obsah (obchodné informácie) spoločnosti 925CRAFT a prípadne jej obchodných partnerov (vrátane obsahu týkajúceho sa produktov spoločnosti 925CRAFT a prípadne jej obchodných partnerov a Akcie) na zadanú e-mailovú adresu. Odber noviniek sa uskutočňuje zadaním vašej e-mailovej adresy v záložke “Spolupráca” v časti označenej “Novinky” a kliknutím na tlačidlo “Prihlásiť sa”.
 2. Odber noviniek je dobrovoľný a bezplatný. Služba zasielania noviniek sa poskytuje na dobu neurčitú a používateľ sa z nej môže kedykoľvek odhlásiť.
 3. Používateľ sa môže z odberu newslettera kedykoľvek odhlásiť samostatne výberom možnosti odhlásenia v prijatej správe o newsletteri.

§ 6

PLATNOSŤ

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok vyhlási za neplatné na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

§ 7

VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTI 925CRAFT

925CRAFT týmto vyhlasuje, že všetky obrázky a obsah prezentované na webovej stránke 925CRAFT sú chránené autorským právom a patria spoločnosti 925CRAFT.

§ 8

POUŽITÉ PRÁVO

Rozhodným právom, ktorým sa riadia služby poskytované spoločnosťou 925CRAFT podľa podmienok uvedených v týchto podmienkach, je poľské právo. Prijatím obsahu týchto Obchodných podmienok si zmluvné strany týmto volia poľské právo ako rozhodné právo.

§ 9

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 925CRAFT používa na štatistické účely a za účelom poskytovania čo najkvalitnejších služieb informácie uložené serverom v koncovom zariadení Používateľa, ktoré sa následne načítajú pri každom pripojení internetového prehliadača (tzv. cookies). Používateľ môže kedykoľvek určiť podmienky, za ktorých webová stránka 925CRAFT ukladá alebo pristupuje k súborom cookie, prostredníctvom nastavení svojho internetového prehliadača, vrátane zmeny nastavení prehliadača tak, aby tieto súbory neprijímal alebo informoval o ich prenose. Upozorňujeme však, že neakceptovanie súborov cookie môže mať za následok ťažkosti pri používaní webovej stránky 925CRAFT. Používaním prehliadača, ktorého nastavenia umožňujú ukladanie súborov cookie v zariadení používateľa, používateľ súhlasí s ukladaním uvedených súborov v zariadení používateľa. Viac informácií v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.
 2. spoločnosť 925CRAFT si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tieto Podmienky zo závažného dôvodu, ktorým je:
  • potreba prispôsobiť Podmienky právnym predpisom, ktoré sa priamo dotýkajú týchto Podmienok a ktoré vedú k potrebe upraviť Podmienky tak, aby boli v súlade so zákonom;
  • potreba prispôsobiť Podmienky odporúčaniam, príkazom, rozhodnutiam, ustanoveniam, výkladom, usmerneniam alebo rozhodnutiam oprávnených orgánov verejnej moci;
  • rozšírenie alebo zmena funkčnosti webovej stránky 925CRAFT vrátane zavedenia nových služieb poskytovaných elektronicky alebo zmeny existujúcich funkcií webovej stránky 925CRAFT;
  • Zmena technických podmienok poskytovania elektronických služieb;
  • potreba odstrániť nejasnosti, chyby alebo preklepy, ktoré sa mohli vyskytnúť v obchodných podmienkach;
  • zmeny kontaktných údajov, mien, identifikačných čísel, elektronických adries alebo odkazov uvedených v Podmienkach používania;
  • Predchádzanie zneužívaniu;
  • zlepšenie služieb pre používateľov;
 3. Zmenené a doplnené Podmienky používania budú sprístupnené na webovej stránke 925CRAFT. spoločnosť 925CRAFT vás bude informovať o zmenených Podmienkach zaslaním oznámenia o zmenených Podmienkach na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii na odber noviniek.
 4. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 29.03.2022.
 5. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s fungovaním webovej stránky 925CRAFT medzi Používateľom a 925CRAFT a ktorým sa nedá zabrániť prostredníctvom reklamačného konania, bude riešiť príslušný poľský všeobecný súd.
 6. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov.